TEIKTI METODINĘ PAGALBĄ UGDYMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS DALYVIAMS GERINANT ĮVAIRIŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ

– teikia metodinę pagalbą regioniniams specialiojo ugdymo centrams ir pedagoginėms psichologinėms tarnyboms / švietimo pagalbos tarnyboms;

– rengia metodinę medžiagą ir vykdo jos sklaidą mokyklų psichologams, specialiesiems pedagogams, logopedams, socialiniams pedagogams, mokytojo padėjėjams;

– rengia rekomendacijas dėl ugdymo programų pritaikymo, individualų ugdymo planų rengimo, ugdymo metodų parinkimo ir taikymo dirbti su SUP turinčiais vaikais;

– teikia trumpalaikę (dienos, stacionarinę ir kt.) švietimo pagalbą ir konsultuoja SUP turinčius vaikus ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagoginius darbuotojus, mokytojų padėjėjus Centro direktoriaus nustatyta tvarka;

– teikia mobilią metodinę pagalbą mokykloms: stebi vaikus nuolatinėje ugdomojoje aplinkoje, konsultuoja mokyklų komandas Centro direktoriaus nustatyta tvarka.