Informacija apie „Specifinių mokymosi sutrikimų (skaitymo, rašymo) turinčių mokinių ugdymo modelį“ 

Lietuvos įtraukties švietime centro (toliau – Centras) Mokymosi sutrikimų grupės komanda sukūrė  „SPECIFINIŲ MOKYMOSI SUTRIKIMŲ (SKAITYMO, RAŠYMO) TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMO MODELĮ“ (toliau – modelis). Šis modelis apima skaitymo, rašymo sutrikimų turinčių mokinių ugdymą, o nuo 2024 metų bus papildytas ir apims matematikos sutrikimų turinčių mokinių ugdymą.  Tai pirmas tikslinis modelis, skirtas organizuoti kryptingą darbą su mokiniais, turinčiais specifinius mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimus bei teikti į jų patiriamus sunkumus orientuotą pagalbą mokykloje. 

BENDROJI INFORMACIJA APIE MODELĮ  

Šio Modelio tikslas – organizuoti kryptingą darbą su mokiniais, turinčiais specifinius mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimus bei teikti į patiriamus sunkumus orientuotą pagalbą mokykloje. Modelis yra skirtas darbui su 3-8 klasių mokiniais, turinčiais specifinius mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimus, kurie jau yra nustatyti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Šiuo modeliu siekiama kurti palankią ir įtraukią ugdymo(si) aplinką visiems mokiniams, turintiems specifinius mokymosi sutrikimus, mokykloje, kad jie galėtų atskleisti savo potencialą, per tinkamų mokymosi galimybių sukūrimą ir palaikymą. 

Kuriant Modelį orientuotasi į individualizuoto mokymo aspektus, kai kiekvienam mokiniui, patiriančiam skaitymo, rašymo sunkumų kuriamas jo poreikius atitinkantis ugdymas ir pagalba apimanti:   

  • mokinių individualių poreikių pažinimą. Modelio vadove pateikta medžiaga apie specifinius mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimus ir juos lydinčių sunkumų ypatumus;   
  • ugdymo turinio pritaikymą atliepiant individualius mokinio skaitymo, rašymo poreikius. Modelio praktiniame vadove pateikta medžiaga apie programų pritaikymą, skaitymo, rašymo strategijas,  pagalbines priemones, pedagogų bendradarbiavimą siekiant efektyviau tenkinti individualius mokinio poreikius. Pateikta modeliui pritaikyta interaktyvios formos pavyzdys ir pildymo instrukcija Programų pritaikymas. 

Modelis apima tris svarbius aspektus: 

  • Pirmas aspektas. Modelio dėka pedagogai, švietimo pagalbos specialistai galės struktūruotai, nuosekliai dirbti su mokiniais, turinčiais specifinius mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimus, žinodami kokią galimą strategiją, metodą, priemones parinkti šiems mokiniams diferencijuojant užduotis, teikiant pagalbą. 
  • Antras aspektas. Išankstinis pamokos planavimas, kai pedagogai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti suinteresuoti mokinio ugdymu asmenys, kryptingai ir sistemingai bendradarbiauja ruošdamiesi mokinio ugdymui būsimoje konkrečioje pamokoje. Išankstinis pamokos planavimas – tai nauja bendradarbiavimo forma, orientuota į konkretaus mokinio individualių skaitymo ir rašymo sunkumų įveikimą ir skatinanti tarpusavio komunikaciją, praktinės patirties sklaidą.   
  • Trečias aspektas. Organizuojamos tikslingos papildomos pamokos mokiniams, turintiems specifinį mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimą, kuriose padedama mokiniui įveikti sutrikimo sukeltas pasekmes: mokant mokinį sutrikimo „apėjimo” būdų, stiprinant jau turimus ir formuojant naujus skaitymo, rašymo ir teksto suvokimo įgūdžius.   

Papildomų pamokų tikslas – teikti kryptingą ir tikslingą, į patiriamus sunkumus orientuotą pagalbą mokiniams, turintiems specifinius mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimus. Šiomis pamokomis siekiama spręsti konkrečius mokinio skaitymo ir/ar rašymo sutrikimų sąlygotus iššūkius ir tenkinti ugdymosi poreikius, leidžiančius jiems pasiekti pažangos skaitymo ir/ar rašymo įgūdžių srityse. Atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus Modelyje numatyta teikti papildomą pagalbą mažose, ne daugiau kaip 5 – 6 mokinių, grupėse, organizuojant papildomas pamokas mokiniams, turintiems specifinių mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimų.  

MODELIO ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE   

Modelis bus įgyvendinamas visus 2023/2024 mokslo metus atrinktose mokyklose. 

Mokykla, dalyvaujanti Modelio diegime, suformuoja diegimo procesą koordinuojančią grupę, kuri būtų atsakinga už tarpdisciplininį specialistų bendradarbiavimą, planuojant išankstines pamokas ir įgyvendinant nuoseklų papildomų pamokų vedimą, interaktyvios bendradarbiavimo platformos kūrimą ir kt. Koordinuojančios grupės narių sudėtis numatyta atsižvelgiant į narių tikslingas funkcijas, numatytas modelio diegimo procese.  

Centro specialistai padės ir teiks Mokyklos mokytojams nuolatines konsultacijas, pagalbą praktiškai įgyvendinat Modelį. Mokslo metų pabaigoje atliks mokinių asmeninės pažangos stebėseną ir rezultatų sisteminimą.  

Nuoširdžiai dėkojame mokykloms, kuriose šis modelis bus išbandytas: 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazijai; 

Vilniaus ,,Žaros” gimnazija; 

Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai; 

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijia; 

Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazijai. 

VDU klasikinio ugdymo mokykla. 

 

Bei mokyklos, kurios dalyvauja Modelio įgyvendinimo poveikio vertinime: 

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla ;

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla ;

Jonavos ,,Neries” pagrindinė mokykla;

Jonavos Lietavos pagrindinė mokykla;

VDU klasikinio ugdymo ;

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla;

Akmenės r. Papilės S.Daukanto gimnazija;

Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla;

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija.