Pranešėjų apsauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu. 

Pranešėjų apsaugos įstatyme nurodyta, kad informacija apie pažeidimus teikiama dėl: 

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; 

2) pavojaus aplinkai; 

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; 

4) neteisėtos veiklos finansavimo; 

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 

6) neteisėtu būdu įgyto turto; 

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą; 

8) pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį; 

9) kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse; 

10) pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui; 

11) kitų pažeidimų. 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu.   

Asmuo, teikiantis laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, pranešime turi nurodyti: 

* savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis (asmens pasirinkimu elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, adresą korespondencijai);   

* žinomą jam informaciją apie tai, kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;  

* kitus turimus įrodymus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. 

Pranešimą vidiniu LĮŠC kanalu asmuo gali pateikti šiais būdais: 

* tiesiogiai atvykus į LĮŠC oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą –   teisininkę Gintarę Petraitę; 

* atsiųsti informaciją LĮŠC elektroninio pašto adresu pranesk@lisc.lt; 

* atsiųsti pranešimą paštu LĮŠC adresu Džiaugsmo g. 44, LT-11302 Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu, po LĮŠC pavadinimu ant voko turi būti nurodyta žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. 

Asmenims, pateikusiems pranešimus apie pažeidimus LĮŠC nuo pranešimo momento LĮŠC bus užtikrintas konfidencialumas ir teisė gauti informaciją. Asmenį pripažinus pranešėju, bus taikomos ir kitos apsaugos priemonės, numatytos Pranešėjų apsaugos įstatyme. 

Aktualūs teisės aktai: 

  • Informacijos apie pažeidimus Lietuvos įtraukties švietime centre teikimo tvarkos aprašas 
„Pranešėjų apsauga” reikalingi dokumentai (pridedama):