Mokymosi sutrikimų grupė

LĮSC Mokymosi sutrikimų grupė vykdo veiklas, skirtas šalies ugdymo įstaigų pedagogų ir švietimo pagalbos dalyvių, gerinančių mokymosi sutrikimų turinčių vaikų įtraukųjį ugdymą, stiprinimui.

  • Teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę, metodinę pagalbą pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo pagalbos specialistams ir pedagoginių psichologinių /švietimo pagalbos tarnybų bei regioninių specialiojo ugdymo centrų švietimo pagalbos specialistams, mokymosi sutrikimų turinčių vaikų įtraukiojo ugdymo klausimais.
  • Organizuoja mokiniui mokymosi sutrikimų metodikų ir instrumentų rengimą, ugdymo naujovių ir gerosios praktikos diegimą bei metodinės pagalbos švietimo įstaigų darbuotojams teikimą. Pagal poreikį organizuoja mokymosi sutrikimų turintiems mokiniams pritaikytų vadovėlių ir specialiųjų mokymo priemonių turinio vertinimą, konsultuoja šių priemonių rengėjus ir leidėjus.
  • Inicijuoja ir vykdo specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių aprūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis stebėseną ir sklaidą.
  • Dalyvauja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybės užtikrinimo procesuose, rengiant ir vykdant kompetencijų tobulinimo priemones, programas, projektus, inicijuoja šios srities inovacijas.
  • Vykdo leidybinę veiklą, rengia ir leidžia periodinius bei vienkartinius informacinius leidinius, tarp jų ir elektroninius.
  • Atstovauja tarptautinėse organizacijose, dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, kaupia ir dalijasi informacija apie pasaulyje diegiamas pažangias įtraukties švietime inovacijas ir jų taikymo praktikas.