Darbo taryba

2024 m. sausio 10 d. Lietuvos įtraukties švietime centre (LĮŠC) balsų dauguma išrinktas darbuotojų atstovavimo organas – Darbo taryba, kurios pagrindinės funkcijos yra tarpininkavimas tarp darbuotojų ir darbdavio, darbuotojų interesų gynimas, dalyvavimas ir informavimas darbdaviui priimant svarbius sprendimus bei abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas.

Išrinkti Lietuvos įtraukties švietime centro darbo tarybos nariai:

Vardas pavardė Pareigos El.paštas
Oksana Paškevičienė Pirmininkė darbotaryba@lisc.lt
Lina Palačionienė Sekretorė darbotaryba@lisc.lt
Antanas Tomkevičius Narys darbotaryba@lisc.lt