Karjera

LIETUVOS ĮTRAUKTIES ŠVIETIMO CENTRAS IEŠKO DARBUOTOJŲ:

Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų grupės vadovas 

 

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į ŠIAS PAREIGAS, BŪTINA:  

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį psichologijos studijų krypties (psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius) išsilavinimą arba ugdymo mokslų studijų krypčių grupės socialinės pedagogikos arba socialinės pedagogikos, edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį arba teisės aktų nustatyta tvarka prilygintą kvalifikaciją; 
 • turėti ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo patirties švietimo srityje; 
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus; 
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 
 • gebėti dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba; 
 • gebėti taikyti mediacijos švietime metodus; 
 • turėti darbo su informacinėmis sistemomis patirties; 
 • gebėti analizuoti vartotojų poreikius informacinių technologijų srityje; 
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu nei B1kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendrosios Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą). 

ELGESIO IR/AR EMOCIJŲ SUTRIKIMŲ GRUPĖS VADOVAS ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS: 

 • planuoja Grupės veiklą, darbo kryptis, rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą tvarką ir formas; 
 • paskirsto darbus Grupės darbuotojams bei koordinuoja Grupės darbuotojų veiklą; 
 • organizuoja grupės darbuotojų pasitarimus, projektų ir atliktų darbų svarstymus; 
 • konsultuoja, informuoja Grupės darbuotojus ir kitus Centro darbuotojus jiems paskirtos veiklos vykdymo klausimais, tarpininkauja sprendžiant su veiklos vykdymu susijusias problemas; 
 • konsultuoja švietimo pagalbos įstaigų vadovus, specialistus, pedagogus, tėvus (globėjus, rūpintojus) elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, švietimo pagalbos teikimo, klausimais; 
 • teikia siūlymus, pastabas, dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius elgesio ir/ar emocijų sutrikimą turintiems vaikams pagalbos teikimą; 
 • inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius švietimo pagalbos įstaigų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo, švietimo pagalbos teikimo, įtraukties švietime didinimo klausimais; 
 • esant poreikiui, inicijuoja rekomendacijų, metodinių priemonių bei kitos aktualios informacinės medžiagos rengimą pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčius vaikus švietimo pagalbos teikimo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, įtraukties švietime didinimo klausimais; 
 • teikia siūlymų ir rekomendacijų Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms, apskričių viršininkų administracijų ir savivaldybių švietimo padaliniams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms (pagal kompetenciją) elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo, švietimo pagalbos teikimo, įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimo klausimais; 
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitus projektus, susijusius su Skyriaus veikla; 
 • bendradarbiauja su savivaldybių administracijų bei kitų institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovais, kai tai reikalinga veiklų vykdymui; 
 • rengia ir teikia tvirtinti Centro direktoriui Grupės nuostatus, jų pakeitimus bei papildymus, teikia siūlymus dėl Grupės darbuotojų pareigybių aprašymų; 
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Grupės ir Centro darbu; 
 • Centro direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus; 
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams; 
 • atsiskaito Centro direktoriui už savo darbą; 
 • vykdo kitas Centro direktoriaus pavestas funkcijas Centro uždaviniams įgyvendinti; 
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Grupės veiklai tobulinti; 
 • vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, kurios nenurodytos šiame pareigybės aprašyme. 

 

SIŪLOMOS DARBO SĄLYGOS:  

 • iššūkiai, tobulėjimas ir profesinis augimas;  
 • neterminuota darbo sutartis (su bandomuoju laikotarpiu);  
 • darbas 1 etatinio vieneto krūviu, 40 val. per savaitę;  
 • darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1,47 (2624,54 Eur neatskaičius mokesčių)*. 

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas.  

      Reikiamus dokumentus iki balandžio 30 d. pateik čia: 

https://portalas.vtd.lt/lt/elgesio-ir/ar-emociju-sutrikimu-grupes-vadovaspareigybes-dydis-100-etatas-40-darbo-valandu-per-savaitedarbo-uzmokestis-147-pabd-pareigines-algos-bazinis-dydis-322;954510.html