Švietimo pagalbos plėtros grupė

LĮSC Švietimo pagalbos plėtros grupė vykdo veiklas, skirtas šalies švietimo pagalbos teikimo sistemos stiprinimui ir plėtrai.

  •  Teikia konsultacijas pedagoginių psichologinių /švietimo pagalbos tarnybų ( toliau-Tarnybų), regioninių specialiojo ugdymo centrų švietimo pagalbos specialistams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) asmens pedagoginio psichologinio vertinimo, ugdymo pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimo klausimais.
  • Koordinuoja Tarnybų ir regioninių specialiojo ugdymo centrų švietimo pagalbos specialistų metodinę veiklą: telkia darbo grupes, inicijuoja ir rengia rekomendacijas, aktualią informacinę medžiagą švietimo pagalbos specialistams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo pagalbos teikimo klausimais.

Organizuoja metodines dienas pedagoginių Tarnybų specialistų komandoms, kurių metu stiprinamos kompetencijos asmens pedagoginio psichologinio įvertinimo, išvadų, rekomendacijų rengimo ir švietimo pagalbos teikimo srityse.

Informacija PPT/ŠPT apie Švietimo pagalbos plėtros grupės organizuojamas metodines dienas – Lietuvos įtraukties švietime centras (lisc.lt)

  • Pagal poreikį inicijuoja Tarnybų, švietimo pagalbos įstaigų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius.
  • Plėtoja ir stiprina bendradarbiavimą tarpinstituciniu ir tarptautiniu lygmeniu, įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų švietimo pagalbos teikimo, įtraukties švietime didinimo klausimais.Kontaktai: LĮSC Švietimo pagalbos grupė: Darbuotojų kontaktai – Lietuvos įtraukties švietime centras (lisc.lt)

Konsultavimas

Metodinė medžiaga

Teisės aktai

Naudingos nuorodos