Teisės aktai

Įstatymai

Pedagoginių psichologinių tarnybų/švietimo pagalbos tarnybų veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių įvertinimą reglamentuojantys teisės aktai

Švietimo pagalbos teikimą reglamentuojantys teisės aktai

Mokinių pasiekimų patikrinimus reglamentuojantys teisės aktai (NMPP, PUPP, BE)

Ikimokyklinį ugdymą, priešmokyklinį ugdymą, ugdymą namuose reglamentuojantys teisės aktai

Ugdymo organizavimą reglamentuojantys teisės aktai

Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją reglamentuojantys teisės aktai

Kiti dokumentai