Kviečiame susipažinti su informacija dėl pedagoginio vertinimo išvados formulavimo ir specialaus ugdymosi poreikių lygio apskaičiavimo.

  1. Dėl pedagoginio vertinimo išvados formulavimo

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje/mokyklos vaiko gerovės komisijoje įvertinant mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, specialiuosius ugdymosi poreikius, specialieji pedagogai atlieka mokinių pedagoginį vertinimą  bei formuluoja savo vertinimo išvadą apie mokinio pasiekimus remdamiesi bendrosiose  programose numatytais pasiekimų lygiais  bei  „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius“ tvarkos aprašu ( V-1265/V-685/A1-317 Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi … (lrs.lt)).

Mokiniams, kurie 2023 – 2024 mokslo metais ugdomi  lyginėse klasėse pagal 2008 m. pradinio ir pagrindinio ugdymo, 2011 m. vidurinio ugdymo (neatnaujintas) bendrąsias programas, specialusis pedagogas formuluoja pedagoginio vertinimo išvadą  apie mokinio pasiekimų atitikimą/neatitikimą patenkinamam pasiekimų lygiui ( 4 balai).

Mokiniams, kurie ugdomi pagal atnaujintas bendrąsias programas (2022 m.),  formuluojama pedagoginio vertinimo išvada apie atitikimą/neatitikimą slenkstiniam pasiekimų lygiui (4 balai).

  1. Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių lygio apskaičiavimo

Apskaičiuojant  specialiųjų ugdymosi poreikių lygį mokinių, ugdomų pagal atnaujintas bendrąsias programas (2022 m.), pasiekimų kriterijaus  įverčiuose patenkinamas pasiekimų lygis prilyginamas slenkstiniam pasiekimų lygiui.

Švietimo pagalbos plėtros grupė