PADĖTI ŠVIETIMO BENDRUOMENĖMS KURTI ĮTRAUKIOJO UGDYMO STRATEGIJAS IR SISTEMIŠKAI JAS DIEGTI UGDYMO PROCESE:

– analizuoja ir sistemina informaciją apie Lietuvos ir kitų šalių vaikų įtraukiojo ugdymo naujoves, jas išbando mokyklose ir pritaiko, organizuoja jų sklaidą šalies mokyklose;

– diegia pažangias, užsienio šalių gerąja patirtimi paremtas, švietimo pagalbos teikimo ir įtraukiojo ugdymo praktikas mokyklose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose / švietimo pagalbos tarnybose;

– plėtoja ir stiprina tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą su šalies ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis, šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

– rengia universalaus dizaino principo taikymo mokyklose rekomendacijas, metodinę medžiagą dėl mokyklų fizinės, informacinės aplinkos, ugdymo organizavimo pritaikymo įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, organizuoja jų sklaidą.