PLĖTOTI ŠVIETIMO PAGALBĄ (IŠSKYRUS PROFESINĮ ORIENTAVIMĄ) ĮGYVENDINANT ĮTRAUKTIES ŠVIETIME NUOSTATAS

– koordinuoja vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo metodikų ir instrumentų rengimą, pritaikymą ir atnaujinimą bei rengia rekomendacijas dėl vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo metodikų ir instrumentų taikymo praktikoje;

– analizuoja ir vertina specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčių vaikų ugdymui reikalingų specialiųjų mokymo, techninės pagalbos priemonių pasiūlą rinkoje, jų taikymo švietimo įstaigose galimybes bei teikia rekomendacijas dėl jų įsigijimo tikslingumo;

– rengia rekomendacijas dėl specialiųjų mokymo priemonių, techninės pagalbos priemonių naudojimo.