Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja Grupės veiklą ir derina ją su kitomis Centro grupėmis bei tiesiogiai Centro direktoriui pavaldžiais darbuotojais;
 • organizuoja ir koordinuoja Grupės veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Paskirsto darbus Grupės darbuotojams bei koordinuoja Grupės darbuotojų veiklą;
 • reguliariai Centro direktoriui organizuoja atsiskaitymus už Grupėje vykdomą veiklą;
 • vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninę priežiūrą, apsaugą ir priešgaisrinę saugą;
 • aprūpina Centro darbuotojus darbui reikalingomis priemonėmis;
 • veda Centro darbuotojams instruktažus dėl darbo ir civilinės saugos, rengia priešgaisrinės saugos instruktažus, tvarko su darbo, civiline, priešgaisrine sauga susijusią dokumentaciją;
 • supažindina su Centro apsaugos sistemos vartotojų instrukcijos nuostatomis, apsaugos signalizacijos įjungimo ir išjungimo tvarka;
 • veda materialinių vertybių apskaitą, organizuoja jų įsigijimą, išdavimą, remontą bei inventorizavimą;
 • aprūpina Centrą ir jo padalinius kanceliarinėmis, ūkinėmis-techninėmis prekėmis, inventoriumi, baldais ir t.t.;
 • dalyvauja atliekant inventoriaus ir medžiagų metines inventorizacijas;
 • organizuoja transporto priemonių eksploataciją ir priežiūrą;
 • organizuoja Centro šildymo, vėdinimo-vėsinimo, kanalizacijos, gaisrinės apsaugos, vandentiekio sistemų priežiūrą ir skubų gedimų šalinimą,
 • organizuoja Centro aplinkotvarkos, apželdinimo darbus ir vėliavų iškėlimą nustatytų švenčių dienomis;
 • užtikrina Centro patalpų bei aplinkos švarą ir tvarką;
 • užtikrina, kad Centro žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, prieangiai, laiptai nebūtų užkrauti daiktais;
 • užtikrina, kad Centro patalpos ir visas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas;
 • organizuoja smulkų patalpų ir inventoriaus remontą bei kitus pagalbinius darbus;
 • registruoja ir organizuoja avarinių gedimų šalinimą Centro patalpose;
 • organizuoja statinių techninę priežiūrą ir reikiamos dokumentacijos pildymą bei tvarkymą;
 • dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;
 • dalyvauja rengiant, vykdo Europos Sąjungos fondų projektus susijusius su Grupės veikla;
 • bendradarbiauja su savivaldybių administracijų bei kitų institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovais, kai tai reikalinga veiklų vykdymui;
 • rengia ir teikia tvirtinti Centro direktoriui Grupės nuostatus, jų pakeitimus bei papildymus, teikia siūlymus dėl Grupės darbuotojų pareigybių aprašymų;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Grupės ir Centro darbu;
 • Centro direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų grupių darbuotojams;
 • atsiskaito Centro direktoriui už savo darbą;
 • vykdo kitas Centro direktoriaus pavestas funkcijas Centro uždaviniams įgyvendinti;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Grupės veiklai tobulinti;
 • vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, kurios nenurodytos šiame pareigybės aprašyme.