Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • teikia siūlymus, pastabas, dalyvauja, rengiant norminius dokumentus, reglamentuojančius psichologinės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą, asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertinimą, įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimą;
 • diegia komandinio darbo principus pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnybos) bei regioninio specialiojo ugdymo centro darbe, konsultuoja tarnybų ir regioninių specialiojo ugdymo centrų psichologus dėl asmens psichologinio vertinimo išvadų ir jų derinimo su kitų komandos specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, gydytojo neurologo, tiflopedagogo, surdopedagogo, socialinio pedagogo) išvadomis;
 • konsultuoja Tarnybų, regioninių specialiojo ugdymo centrų, mokyklų psichologus, tėvus (globėjus, rūpintojus) asmens psichologinės pagalbos teikimo klausimais, bendradarbiauja su tarnybų psichologais.
 • inicijuoja profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius Tarnybų, regioninių specialiojo ugdymo centrų psichologams bei švietimo pagalbos specialistams;
 • koordinuoja Tarnybų ir regioninių specialiojo ugdymo centrų psichologų metodinę veiklą: telkia psichologų darbo grupes bei jose dalyvauja, rengiant rekomendacijas, aktualią informacinę medžiagą psichologinės pagalbos teikimo klausimais, organizuoja Tarnybų ir regioninių specialiojo ugdymo centrų psichologų metodines konsultacines dienas;
 • rengia rekomendacijas dėl ugdymo programų pritaikymo, individualų ugdymo planų rengimo, ugdymo metodų parinkimo ir taikymo dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais
 • šviečia pedagogus ir visuomenę švietimo pagalbos teikimo, prevencijos, įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimo klausimais;
 • inicijuoja rekomendacijų, metodinių priemonių bei kitos aktualios informacinės medžiagos rengimą pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems specialiųjų ugdymosi poreikių asmenis, švietimo pagalbos teikimo, įtraukties švietime didinimo klausimais;
 • teikia siūlymų ir rekomendacijų Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms, apskričių viršininkų administracijų ir savivaldybių švietimo padaliniams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms (pagal kompetenciją) švietimo pagalbos teikimo klausimais;
 • bendradarbiauja su savivaldybių administracijų, mokyklų, kitų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, kai tai reikalinga kuruojamos veiklos srities darbams atliktį;
 • dalyvauja rengiant, vykdo Europos Sąjungos fondų projektus susijusius su Grupės veikla;
 • kuruoja Grupės vadovo pavedimu priskirtą veiklos sritį, vykdo su kuruojama sritimi susijusius darbus.
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Grupės ir Centro darbu;
 • Centro direktoriaus ar Grupės vadovo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Grupės veiklai tobulinti; atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas Centro direktoriaus ir Grupės vadovo pavestas funkcijas Centro uždaviniams įgyvendinti;
 • vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, kurios nenurodytos šiame pareigybės aprašyme.