Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • seka informaciją, susijusią su kvietimais dalyvauti Europos Sąjungos, nacionaliniuose ir kituose projektuose, programose;
 • pagal kompetencija rengia valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos finansuojamus bei kitų finansavimo šaltinių projektus, juos įgyvendina, administruoja;
 • planuoja laiko ir išteklių naudojimą įgyvendinamų projektų (toliau – projektų) tikslams pasiekti, koordinuoja bendrą projektų įgyvendinimo eigą, užtikrina rezultatų pasiekiamumą, vykdo kitą veiklą, susijusią su projektų sėkmingu įgyvendinimu;
 • prižiūri projektų įgyvendinimą ir lėšų naudojimo tinkamumą;
 • pagal kompetenciją užtikrina projektų viešųjų pirkimų vykdymą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
 • vykdo projektų įgyvendinimo stebėseną ir prireikus inicijuoja projektų pakeitimus;
 • palaiko ryšius su projektus administruojančiomis institucijomis bei socialiniais partneriais, teikia joms informaciją;
 • seka projektų įgyvendinimo terminus ir laiku informuoja Centro direktorių, projektus administruojančias institucijas apie aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai įvykdyti projektą, arba jų grėsmę ir jų šalinimą;
 • inicijuoja ir koordinuoja projektų viešinimo ir visuomenės informavimo apie projektų eigą ir rezultatus įgyvendinimą;
 • teikia projektus administruojančioms institucijoms tarpines ir galutines projektų ataskaitą ir kitas ataskaitas ar dokumentus, reikalingus atsiskaitymui už įvykdytas veiklas;
 • organizuoja visos reikiamos informacijos rengimą ir teikimą turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms ir asmenims;
 • pagal kompetenciją organizuoja metodinės medžiagos rengimą, seminarus, mokymus, stažuotes, susitikimus su ekspertais, partneriais, priėmimus bei kitus renginius tarptautinio, nacionalinio bendradarbiavimo klausimais, susijusiais su projektų įgyvendinimu;
 • tvarko Centro socialinių tinklų paskyras;
 • dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (mokymuose, seminaruose, konferencijose, stažuotėse ir pan.), susijusiose su funkcijų vykdymu;
 • vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus, susijusius su projektų veikla;
 • saugo konfidencialumą, susijusį su rengiamų projektų idėjomis;
 • užtikrina savo atliktų darbų kokybę.