TOBULINTI ŠVIETIMO SISTEMOS DALYVIŲ KOMPETENCIJAS, REIKALINGAS ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI ĮGYVENDINTI

– vykdo šalies švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir mokytojų padėjėjų kompetencijų tobulinimą įtraukiojo ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;

– vykdo pedagoginių psichologinių tarnybų / švietimo pagalbos tarnybų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų tobulinimą naudotis pedagoginiam psichologiniam vaikų individualių ugdymosi poreikių vertinimui ir nustatymui skirtomis metodikomis ir vertinimo instrumentais, organizuoja pagalbos mokiniui specialistų supervizijas ir juos konsultuoja dėl objektyvaus SUP nustatymo;

– vykdo regioninių specialiojo ugdymo centrų pedagoginių darbuotojų, mokytojų padėjėjų kompetencijų diegti ir taikyti įtraukiajam SUP turinčių vaikų ugdymui skirtas inovatyvias metodikas tobulinimą;

– koordinuoja šalies tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukiojo ugdymo klausimais.